Trafikulykker

Trafikulykker er et overordentlig mørkt kapitel ved det nuværende transportsystem og politikken bag. Ud over de ofte uovervindelige menneskelige omkostninger er trafikulykkerne også en meget stor økonomisk byrde. De direkte målelige omkostninger ved trafikulykkerne blev i EU-15, inden udvidelsen med flere medlemslande, af EU-Kommissionen vurderet til 45 mia. euro om året. Der nævnes tal på 160 mia. euro om året for de indirekte omkostninger, herunder fysiske og psykiske mén for ofrene og deres familie. Sådanne skader er det naturligvis stort set umuligt at sætte tal på.

Forsikringsselskaberne udbetalte 60 mia. euro om året i EU-15 til personskadeerstatninger og reparationer på køretøjer.

Der bruges relativt få midler til at forebygge disse tragedier og undgå de store udgifter. EU- Kommissionen skønner, at det kun drejer sig om et beløb svarende til 5% af de årlige omkostninger ved trafikulykkerne.

I sin hvidbog fra 2001 "Europen transport policy for 2010: time to decide" blev der sat et mål om halvering af ulykker med personskader i vejtrafikken fra 2001 til 2010. I EU-23 nåede man kun en reduktion på 28,7 % fra 2001 og 2008. EU har den 20 september 2011 vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan der bl.a. sætter et mål om halvering af ulykkestallene fra 2010 til 2020.

Se artikel i Information den 27. sep 2011. EU ønsker nulpromille for nye bilister

Iøvrigt er der i Danmark stor forskel mellem de trafikskader der registreres af politiet, på hospitaler og hos læger. For dræbte og svært tilskadekomne er politiets tal gode nok, men når det drejer sig om mindre alvorlige skader er politiets tal alt for lave, idet der i sådanne tilfælde ofte ikke optages politirapporter. Politiets tal bruges i den officielle ulykkesstatistik. Den samme problemstilling gælder for de andre lande i EU.

Mere om emnet:

EU-Kommissionen

Trafiksikkerhed

Commission outlines measures to halve road deaths by 2020
Brussels, 20 July 2010

Trafiksikkerhedsprogram 2011-2020: specifikke foranstaltninger vedtaget den 20. september 2011

Trafikpolitik

HVIDBOG 2011"En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem"

WHO, World Health Organisation:
Injuries, Traffic
Verdenssundhedsdag - den første nogensinde om trafiksikkerhed - 7. april 2004.

EU-Kommissionen:
Road Safety.
Statistikker vedr. trafikulykker
Road Safety evolution in the EU

Traffic Safety Basis Facts 2010 Målsætning fra 2001: halvering af ulykkestallene i 2010. Hvordan er det gået. Se tal land for land

International Transport Forum
Road Safety

Se mere i Kilder og Baggrundsstof