Sundhed og livskvalitet

De sundhedsproblemer, som trafikken medfører, har de seneste år fået stadig mere opmærksomhed.

Bilkørsel medfører en fysisk inaktivitet, som er blevet et stort helbredsproblem. Både børn og voksne i rige lande bliver ofte mere og mere overvægtige, fordi de rører sig for lidt. Det anbefales i Danmark, at alle mennesker bevæger sig - og helst med ”sved på panden”  - mindst 30 minutter om dagen. Brug af offentlige transportmidler medfører normalt, at man bevæger sig langt mere, end hvis man bruger bil. Og hvis ens daglige transport er baseret på gang eller cykling er risikoen for overvægt alt andet lige stærkt formindsket.

En rapport om sundhed fra det britiske Underhus påpeger kraftigt effekten af ændring i  transportmønstret, som en meget vigtig negativ sundhedsfaktor. Det anføres, at cykling og gang er faldet dramatisk i de seneste årtier, mens antallet af biler er fordoblet på 30 år.

Kun omkring hver tredje mand og hver fjerde kvinde lever op til mål opstillet af det britiske Department of Health om minimum 30 minutters fysisk aktivitet fem gange om ugen. Børn bliver også i langt højere grad kørt i bil både til og fra skole.

Den øgede brug af bilen har medført ”bilafhængighed”, der også fremmes ved, at byplanlægningen i større og større omfang prioriterer bilbrugere højere end fodgænger og cyklister. Bilafhængigheden betyder, at  gang og cykling opleves som enten ubehageligt anstrengende eller direkte farligt. Boligområder betragtes af mange forældre i Storbritannien som for farlige at lege i, hvorfor forældre ikke opfordrer til udendørs leg, men indendørs sysler som fjernsyn og lignende. Fodgængere og cyklister er andenklasses borgere på vejene i Storbritannien. Rapporten kalder det skandaløst, at Department for Transport gennem 10 år har forsømt at udarbejde den lovede strategi for fodgængertrafik og anbefaler at en sådan nu indgår i en anti-overvægt strategi. Rapporten påpeger også nødvendigheden af, at Department of Health kommer med et strategisk bidrag til transportpolitikken.

WHO er begyndt at beskæftige sig indgående med trafikulykker, som man vurderer som et stort, men forsømt emne i arbejdet for folkesundhed. I sin rapport ”World report on road traffic injury prevention”, der indeholder oplysninger om trafikulykker i hele verden, slås det fast, at risikoen ved vejtrafik udgør en daglig trussel mod sundheden.

Vejstøj giver også store sundhedsproblemer af fysisk og psykisk art. Alene i Danmark er beboerne i 700.000 boliger ifølge Miljøstyrelsen generet af vejstøj. Disse boliger er udsat for en støjbelastning over 55 dB, som er den vejledende grænseværdi for vejstøj. 150.000 boliger er udsat for mere end 65 dB.

Kommissionen vurderede i en grønbog støj som et af de vigtigste miljøproblemer i Europa. Rådet og Parlamentet har siden fulgt sagen op med vedtagelse af Direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj. Det indeholder dog ikke  bindende grænseværdier for trafikstøj. Der lægges primært op til, at landene skal registrere tilstandene og udarbejde handlingsplaner for nedbringelse af støjen.

Mere om emnet

UK. House of Commons:
Health - Third Report, Afsnit om transport og sundhed

WHO, World Health Organisation:
Verdenssundhedsdag om trafiksikkerhed 7. april 2004.
World report on road traffic injury prevention.

Umwelt- und Pronose Institut; Heidelberg
Externe Gesundheitskosten des Verkehrs in der Bundesrepublik Deutschland.

Socialdata. Institut für Verkehrs- und Infrastrukturforschung Gmb, München
Se publikationsliste med links

Miljøstyrelsen. Danmark
Luftforurening
Trafikstøj

Dansk Cyklist Forbund
Materiale om sundhed og cyklling

Netdoktor.dk
Cykling ti transport og træning


Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
"
Arealforbrug”
"Bæredygtig transport”
"Børn og trafik”
"Cykeltrafik”
"Energiforbrug”
"Forurening”
"Luftforurening”
"Mobility management”
"Motion”
"Sundhed”
"Støj fra trafikken”